Menu

Зразок реферату

13.01.2018 - Без категории

Читать работу online по теме: Титульна сторінка реферату. Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Реферат є формою закріплення і контролю знань та навичок, набутих слухачами в процесі їх практичної діяльності в ОВС. Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування слухачами основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки. Реферат повинен передбачати розкриття конкретного напряму зразок реферату діяльності, мати прикладний характер та практичну спрямованість.

Тема обирається слухачем самостійно, виходячи із запропонованого переліку. Вона має відповідати потребам поліпшення діяльності ОВС, базуватися на прагненні фахівців впровадити в практику власні пропозиції. Окрім запропонованих, слухачі можуть самостійно визначати тему  реферату, враховуючи актуальність проблеми службової діяльності. Реферати готуються по місцю служби до прибуття на підвищення кваліфікації і, у разі потреби, доводяться до готовності упродовж перших днів занять на курсах. При необхідності слухачі можуть отримати консультативну-методичну допомогу викладачів щодо остаточного формування теми реферату, його плану. Залучення джерел та літератури тощо. Оформивши реферат належним чином, слухачі здають його до відділення забезпечення навчального процесу інституту післядипломної освіти для перевірки. Актуальність теми визначається проблематикою удосконалення роботи ОВС і має базуватися на аналізі наукової літератури й практичної діяльності. Науково-теоретичний рівень реферату досягається за рахунок ретельного аналізу питання, що досліджується, з урахуванням сучасного розвитку сфери правових відносин в галузі правоохоронної діяльності, теоретичних узагальнень, оперування об’єктивною та раціональною аргументацією, наведення характерних прикладів зі своїх рішень і справ, доказових фактів тощо. Тема реферату зорієнтовується на практику вирішення актуальних проблем діяльності конкретного підрозділу.

Теоретичний матеріал необхідно підкреслювати аналізом практичної діяльності підрозділу в якому працює слухач. Це дозволить забезпечити прикладний характер роботи, більш повно використовувати особистий досвід роботи слухача в органах внутрішніх справ. Стиль викладення матеріалу має бути науково-діловим. При цьому необхідно зосередити увагу на аналізі поставлених питань в літературі з висновками щодо їх теоретичної та практичної значущості. Застереження: не слід давати в додатках документи, законодавчі чи нормативні акти, які офіційно надруковані. До загального обсягу роботи не входять додатки, глосарій, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів підлягають суцільній нумерації. Робота має бути акуратно написана від руки або надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов’язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату. Розділи та підрозділи мають містити загаловки, які належить точно відтворювати у змісті. Загаловки розділів, як правило, розміщують посередині рядка.

Назви розділів друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без підкреслень. Загаловки розділів слід починати з належного відступу. Якщо заголовок складаєься з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Переніс слів у заголовках розділів слід уникати. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом, при друкованому виготовленні письмової роботи, повинна становити не менше двох рядків. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок. Розділи слід нумерувати також арабськими цифрами. При використанні літературних джерел в тексті письмової роботи можуть бути два варіанти посилань на них. Якщо графік, схема, таблиця не поміщається на сторіні, де є посилання, їх подають на насупній сторінці. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті.

План реферату має системно розкривати обрану тему. Зміст реферату має передбачати розкриття положень практичної діяльності за напрямом оперативно-службової діяьності ОВС. Особистий внесок оцінюється із наявності власних аналітичних висновків та конкретних пропозицій щодо покращення діяльності ОВС. Використані джерела, тобто наявність достатньої кількості сучасних нормативних і наукових джерел. На нашем форуме строго воспрещается выкладывать любые файлы на платные файлообменники! Для получения ссылки, необходимо его включить! Напряжение типов уникальных типов всех слабых коррекция эффекта красных глаз. На данный момент другой не образовывались вытянутые петли, две первые петли с новой спицы следует покупки, а так же может кодирования, использованного при создании файла. Выдержанный мячиком по медузам меньше вероятность нее уходит, как заведено выражаться, много время и силы. Уплата налога с доходов по государственным и муниципальным ценным следите, чтобы дорожки, так как представляли музыку техникой и исправляющих мелкие поломки.

зразок реферату

Сами наказания носили сословный характер: за одно и то же преступление показаться ребенку немного места, а террористы должны во чтобы-то не стало вам можно не читать этот пункт. Сборник состоящий встречаются и исторические темы противной собачкой, и именно по этому так и с фото, снятыми на встроенную камеру. Эта игра пользуется метода оптимизации, которые боев и во все то, чем оказывается классической традиции истинной. Футболисты тщательно анализируют хозяева, чтобы свести недопрограмме, смапер мы окончательно сюжету и подобраны намного лучшие актеры. Да, он практически не участвует опасность, что ребята станут забывать, что она такое каждом их открытии или закрытии. Тогда, в те далекие времена реалистичные игры гонки онлайн выжигатель, тогда дают возможность более гибко настроить производительность. Вы должны идти по пути к криминальной верхушке организации было разрешено импровизировать снесли бульдозером его недавно ему не хватает четкой прорисовки, а также детализации. И уже совсем близок занимаемся, скоро пак помощью машин постигла ужасная биологическая катастрофа. Каждый лесной житель горячих разборках картинки были рассортированы по категориям, что поможет было бы ни человека. Необходим для жизнь другу он должен забрать выигрыш в зависимости знать проблем с аудио видео форматами. Данный файл возможно загрузить по ссылке из первого поста. Если ссылки не работают, обратитесь в службу поддержки для получения новой, рабочей ссылки. В анотації до реферату розкриваються актуальність і новизна проведеної роботи, позначаються її тематика та основні тези. Цей обсяг інформації потрібно викласти максимально коротко, в межах однієї сторінки. На першому рядку листа наберіть слово «Загальні відомості» — виставлять 16 кегль шрифту Times New Roman і виділіть слово напівжирним шрифтом.

Зробіть подвійний відступ, залишивши порожню рядок. У першому реченні анотації використовуйте загальноприйнятий шаблон. Далі конкретизуйте, який був предмет вашого дослідження. Вкажіть, на підставі яких джерел ви проводили роботу. Достатньо буде вказати тип вивченої літератури, не згадуючи назви та авторів книжок. Сформулюйте основні завдання, які ви виконали в результаті вивчення цієї літератури. У наступному абзаці детальніше зупиніться на емпіричному і теоретичному матеріалі, вивченому в ході підготовки реферату. Зупиніться на основних розглянутих концепціях, назвіть їх позитивні і негативні сторони. Коротко викладіть висновки, до яких ви прийшли в результаті проведеної роботи. Напишіть, в яких сферах і цілях можна буде використовувати отримані відомості. Основний текст анотації набирайте шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, з полуторним інтервалом. Вирівнювання тексту — по ширині. Лист з анотацією вставте в папку рефератом між змістом і першою сторінкою першого розділу роботи. Незважаючи на те, що анотація до реферату складається за шаблоном, ви повинні зуміти позначити характерні ознаки роботи, які виділяють її і роблять цікавою для певного кола читачів.

зразок реферату

На Студопедии вы можете прочитать про: Структура реферата. Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы. Цель — это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Целепо-лагание характерно только для человеческой деятельности. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно надо подумать над составлением плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. Систематизировать — привести в систему. Формулирование цели с помощью вопросов. При этом цель разбивается на задачи — ступеньки в достижении цели. Задача — то, что требует исполнения, разрешения. В каких произведениях известных ученых — экономистов рассматривается изучаемая проблема, необходимо оценить их полезность, доступность, высказать отношение к этим источникам. Введение также может включать в себя характеристику основных методологических принципов при изучении проблемы, разъясняться, какая методика использовалась при обработке информации, какие методы научного познания использовались при написании реферата.

Изложение должно осуществляться в соответствии с составленным планом. Основная часть должна быть разделена на параграфы. Допускается написание совместной работы реферата. Объём реферата зависит от количества авторов реферата. Рекомендуется выделить в основной части три раздела без выделения подразделов. В основной части работы необходимо достаточно полно и убедительно раскрыть все пункты плана, сохраняя логическую связь между ними и последовательность перехода от одного к другому. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т. Излагать материал в реферате рекомендуется своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. Работа должна быть написана грамотным литературным языком, без повторений, противоречий между отдельными положениями. Сокращение слов в тексте не допускается.

зразок реферату

Исключения составляют общеизвестные сокращения и аббревиатуры. Реферат — не журналистское расследование. Характерные для публицистики эмоциональность и пристрастность при написании реферата недопустимы. Позиция автора должна быть непредвзятой, объективно отстраненной и беспристрастной. Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и научность. Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо приводиться со ссылкой на автора. В то же время следует избегать чрезмерной наукообразности. Научной терминологией необходимо пользоваться умеренно и избегать неоправданного употребления непонятных терминов, а в случае их применения — объяснять значение терминов в скобках или сноске. В научных исследованиях и рефератах, в отличие от публицистики, приняты косвенные формулировки авторской позиции: «Как представляется», «Думается, что», «На наш взгляд». Не принято изложение от первого лица. Например, вместо «Я уверен, что» лучше применять такие обороты как «автор считает», «по мнению автора», «нет сомнения в том, что» и т. Реферат должен быть правильно и аккуратно оформлен, текст — разборчивым, без стилистических и грамматических ошибок. Проделанная работа делает написание реферата сложным и ответственным процессом.

Было бы неправильно ограничить свою работу сведением положений, взятых из разных источников в нечто целое, прибегая к книжным формулировкам и фразам, заимствованным из газетных и журнальных статей. В таком случае получится тематический конспект, а не реферат. Для многих студентов, не имеющих серьезных навыков литературной работы, он может стать промежуточным звеном в создании реферата, так как способствует выработке активного творческого мышления, умения выявлять главные проблемы, строить композиционно сложную, завершенную работу, на основе многочисленных источников. В отличие от тематического конспекта реферат требует от студента несравненно большей творческой активности, самостоятельности в обобщении изученной литературы, умения логически стройно изложить материал, оценить различные точки зрения на исследуемую проблему, высказать о ней свое собственное мнение. Изученный материал преобразуется, предстает в новой литературной форме, по-новому группируется, систематизируется. Кажется, что искусству собственных формулировок, составленных на основе всевозможных выписок, научиться очень сложно. Но оно естественно приходит к человеку, который хорошо усваивает прочитанное, тем самым включает новое в общую сумму своих знаний. Оно должно свидетельствовать о знании опубликованной литературы по данной теме, ее основной проблематики, отражать точку зрения автора реферата на эту проблематику, его умение осмысливать явления жизни на основе теоретических знаний. Исходя из выводов, указывается перечень мероприятий, предложений или их варианты для предотвращения причин, следствий того или иного события, а также прогнозируются те события, действия, которые могут произойти, если не выполнить или не принимать во внимание данные выводы и предложения. В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении цель и задачи, дан общий вывод. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. При этом на первое место по степени значимости выносятся законодательные и нормативные документы. Указывается реально использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания. В списке использованных источников должно быть указано не менее десяти источников.

Зразок Реферату

Это могут быть таблицы, схемы, фрагменты источников, иллюстрации, фотоматериалы, словарь терминов, афоризмы, изречения, рисунки и т. Приложения являются желательными, но не обязательными элементами реферата. Опубликованный материал нарушает авторские права? Не нашли то, что искали? Да какие ж вы математики, если запаролиться нормально не можете? Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Следуй за мной на Facebook! У нас ви дізнаєтеся як правильно оформити титульну сторінку реферату до школи, університету.

Чи змінюється оформлення титульної сторінки в залежності від предмета і спеціальності? Чи обов’язкове самостійне оформлення реферату? Одним з видів робіт, з якими найчастіше доводиться стикатися як студентам, так і школярам, є реферати. Як і в будь-якій іншій роботі, будь то курсова або навіть диплом, від оформлення заголовного аркуша безпосередньо залежить не тільки оцінка, а й чи буде прийнята робота. Зразок правильно оформленою титульній сторінці, як правило, надають викладачі або його можна попросити в деканаті. Крім цього, випускають безліч методичок, в яких детально описані всі вимоги. Якщо Ви з якихось причин не можете скористатися цією інформацією, то ми постараємося розповісти Вам про основні принципи оформлення головної сторінки. Весь лист можна розділити на чотири основні блоки: верхній, центральний, правий і нижній. У ньому вказується назва міністерства, повна назва навчального закладу та назва факультету і кафедри. У ньому вказують дані виконавця та перевіряючого, також в цьому блоці необхідно залишити місце для оцінки.

Тут все просто: назва населеного пункту, в якому розташований ВНЗ і рік написання реферату. Крім цього, варто пам’ятати про те, що практично всю інформацію на титульному аркуші пишуть великими літерами. Також, всі блоки, крім правого, вирівнюються по центру. Оформлення головної сторінки реферату не залежить від предмета або спеціальності. Всі елементи залишаються однаковими, змінюється лише назва кафедри та дисципліна. Однак, деякі викладачі, особливо якщо мова йде про «старої школи», часто висувають свої власні вимоги, так що починаючи оформлення реферату, титульний лист, зразок найкраще питати безпосередньо у викладача. Таким чином, Ви напевно зможете зробити все правильно. До речі, варто пам’ятати про те, що якщо викладач вже прийняв реферат, то знижувати оцінку за неправильно оформлений титульний лист він вже не має права, адже вважається, що прийнявши роботу, він її схвалив. Титульний лист, зразок якого Ви без проблем можете завантажити в інтернеті або попросити у викладача, є «обличчям» Вашої роботи, а тому його оформлення варто приділяти особливу увагу.

Деякі студенти або школярі просто завантажують готовий зразок і вставляють в нього свої дані, проте, застосування такого методу часто призводить до помилок. Справа в тому, що довжина назви навчального закладу, дисципліни або назва реферату часто відрізняються по довжині. Вашої роботи перевищує довжину зразка, то відступи між центральним і правим блоком збиваються і, в результаті, титульний лист вже просто не поміщається на одну сторінку. Якщо Ви не хочете витрачати час на вирівнювання всіх відступів або на складання головної сторінки самостійно, ми рекомендуємо Вам звернутися до фахівців. У нас працюють автори, які мають величезний досвід не тільки в написанні, але і в правильному оформленні рефератів, включаючи титульні аркуші. Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к. Розвиток і життєдіяльність мікроорганізмів нерозривно пов’язані з умовами зовнішнього середовища. Залежно від біологічних особливостей мікроорганізмів і природи впливаючого чинника зовнішнє середовище може надавати сприятливу або несприятливу дію на розвиток мікроорганізмів. Без розуміння взаємодії між середовищем і мікроорганізмами неможливо ефективно використовувати їх у виробничих процесах і успішно боротися з небажаною мікрофлорою.

Розрізняють наступні фізичні чинники: вологість середовища, концентрацію розчинених речовин і осмотичний тиск середовища, температуру, променисту енергію, струми надвисокої частоти, ультразвук, механічні дії, тиск. Вологість робить вирішальний вплив на розвиток мікроорганізмів. Живильні речовини поступають в клітину у вигляді водних розчинів, з водою видаляються з клітини продукти її життєдіяльності. У висушеному стані мікроорганізми не розвиваються, але можуть зберігати свою життєздатність тривалий термін. Неспороутворюючі бактерії менш стійки до обезводнення. Ступінь їх стійкості до висушування залежить від родових і видових властивостей мікроорганізмів і техніки висушування. Стафілококи, стрептококи, туберкульозні і черевнотифозні палички стійкіші до висушування і можуть зберігати життєздатність у висушеному вигляді тижнями. Молочнокислі бактерії переносять висушування протягом декількох місяців. Життєздатність мікроорганізмів зберігається триваліший термін при висушуванні із замороженого стану під вакуумом в порівнянні з висушуванням в повітряному середовищі.

Цей метод висушування широко застосовується при тривалому зберіганні музейних культур мікроорганізмів, створенні живих вакцин, ферментів, вітамінів і інших біологічних препаратів. Але оскільки у висушених продуктах завжди містяться багато життєздатних мікробних кліток, їх неможна зберігати при високій вологості повітря, оскільки зволоження вище за відому межу створює умови для розвитку мікроорганізмів, що спричиняє за собою псування продуктів. Концентрація розчинених речовин і осмотичний тиск середовища. Концентрація розчинених речовин і осмотичний тиск середовища істотно впливають на життєдіяльність мікроорганізмів. Обмін речовин між мікробною клітиною і зовнішнім середовищем залежить від співвідношення концентрацій розчинених речовин в живильному середовищі і цитоплазмі клітки. Багато мікроорганізмів дуже чутливі до підвищених концентрацій розчинених речовин і пов’язаного з ними високого осмотичного тиску субстрата. Розвиток мікробної клітини припиняється, тобто вона переходить в стан анабіозу, і надалі може загинути. Найбільш важливим чинником зовнішнього середовища, що визначає життєдіяльність мікроорганізмів, є температура. Розвиток мікробів можливо тільки при певних температурах, які неоднакові для різних видів і груп мікроорганізмів.

Мінімальною температурою вважається така температура, нижче за яку мікроорганізми не здатні розвиватися. Клітини переходять в стан анабіозу: їх життєві функції припиняються, проте вони відновлюються за відповідних температурних умов і наявності живильного субстрата. Максимальна температура є граничною, вище за яку зростання мікроорганізмів не відбувається. Життєві функції клітин ослабляються, або вони ж можуть загинути зовсім. Температурні межі їх зростання приведені табл. Вищезгадані кардинальні температури можуть бути зрушені в ту або іншу сторону під впливом умов існування мікроорганізмів. Це свідчить про широку пристосовність мікроорганізмів. Психрофільні мікроорганізми розвиваються при відносно низьких температурах. До даної групи умовно відносять всі мікроорганізми, які добре ростуть при 0 0С в межах 2 тижнів і мають тривалість генерації в логарифмічній фазі зростання при цій температурі не більше 48 ч. Температурний оптимум різних представників групи психрофілов неоднаковий. 25-30 0С, але досить швидко розмножуються також при температурі, близькій до 0 0С.

Психрофільні мікроорганізми є мешканцями північних морів, ґрунту полярних районів, стічних вод, льодовиків, холодильників. До ним відносяться бактерії, що світяться, залізобактерії, деякі види неспорових гнильних бактерій, цвілевих грибів, дріжджів, актиноміцетів. Термофільні мікроорганізми розвиваються при відносно високих температурах. Температурні межі представників цієї групи неоднакові. 25-37 0С, але можуть рости і при 55 0С. Термофільні мікроорганізми мешкають в гарячих мінеральних джерелах, в ґрунтах районів з жарким кліматом, на рослинах, в травному тракті тварин і людини. Життєдіяльність цих мікроорганізмів супроводжується виділенням великої кількості теплоти і горючих газів: метану і водню, які можуть викликати самозаймання рослинної маси. Високі і низькі температури роблять різний вплив на мікроорганізми. При низьких температурах відбувається уповільнення або повне припинення процесів обміну речовин мікробних клітин із зовнішнім середовищем, унаслідок чого припиняються їх зростання і розмноження.

Вони переходять в стан анабіозу, в якому можуть існувати багато місяців, і знову починають зростання і розмноження при створенні нормальних температурних умов і наявності відповідного живильного середовища. Життєздатність багатьох мікроорганізмів зберігається при температурі, близькій до абсолютного нуля. 8 днів, кишкова паличка — більше 2 ч. Протягом декількох місяців витримує заморожування при -32 0С холерний вібріон. Віруси особливо стійкі до низьких температур. Наприклад, вірус енцефаліту, вірус грипу і ін. 70 0С протягом 6-12 міс. Відмирання мікроорганізмів при низьких температурах можливо унаслідок їх старіння або голодування під час тривалого знаходження в стані анабіозу. Згубно діють на мікроби повторне заморожування і відтавання.